.

Half Day-Khai Nok +Khai Nai + Khai Nui By Speed Boat